Jaunimo savanoriškos veiklos centras “Deineta” pradeda įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” Nr. 08.3.2-ESFA-K-4150202

Lietuvoje mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnioamžiaus asmenų dalis.
Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius, kolpasieks 65 metus . Išlieka tendencija, kad didėjant dirbančiųjųamžiui – mažėja jų užimtumas. Mažesnį vyresnio amžiausasmenų užimtumą dažniausiai lemia šie aspektai: nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo poreikio mažėjimas, neigiamas darbdavių požiūris į būtinybę investuoti į tokiųdarbuotojų kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą arkompetencijų ugdymą, pačių vyresnio amžiaus asmenųnepasitikėjimas.
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalųtaryba siūlo mažinti suaugusiųjų socialinę ir skaitmeninę atskirtį, didinant neformalaus švietimo galimybes, skiriant prioritetąvyresnio amžiaus asmenims. Remiantis 2014–2020 metųNacionalinės pažangos programa, tikslinga didinti vyresnio amžiaus asmenų savivertę, atkurti ir palaikyti socialinius jųryšius.
„Eurobarometro“ tyrimų duomenimis Lietuvoje aktualidarbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus problema, o neigiamaspožiūris į vyresnio amžiaus asmenis neleidžia adekvačiaiįvertinti jų kaip darbuotojų ir bendruomenės dalyvių. Toksvyresnio amžiaus žmonių diskriminavimas menkina jų savigarbąir trukdo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Todėl svarbupripažinti naudą, kurią vyresnio amžiaus asmenys gali duotivisuomenei, ir taip mažinti socialinę jų atskirtį. Pagrindinėspriežastys, trukdančios vyresnio amžiaus asmenims išlikti darborinkoje – reikiamos kvalifikacijos bei dabartiniam laikmečiui reikalingų įgūdžių stoka.
Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1- 597 patvirtintu„Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklosskatinimo 2016–2020 m. Veiksmų planu“, siekiant sukurtipalankesnes sąlygas vyresnio amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, taip patišlikimo darbo rinkoje, būtina padėti jiems įgyti bendrųjųįgūdžių bei šiuolaikinėje darbo vietoje reikalingų kompetencijų, sukurti palankesnę aplinką vyresnio amžiaus asmenims vykdytisavanorišką veiklą, mažinti su amžiumi susijusius stereotipus, diskriminaciją, didinti vyresnio amžiaus asmenų savivertę, ugdyti jų asmenines kompetencijas, juos motyvuojant, konsultuojant.
Projektas “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” numatomasvykdyti Kauno apskrityje, kur gyvena beveik 20 proc. visųLietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų.
Projekto eigoje bus apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaussocialinę veiklą vykdančioje organizacijoje. Savanorišką veikląkoordinuojanti organizacija -Jaunimo savanoriškos veikloscentras „Deineta“, atsižvelgiant į organizacijos poreikį, parengssavanorius savanorystei. Galėdami padėti negalią turintiemsžmonėms savanoriai įprasmins save, ugdys savo asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, bei prisidės prie bendruomenėsstiprinimo.
75 projekto dalyviai dalyvaus bendrųjų gebėjimų mokymuose. Ypatingai didelis dėmesys kreipiamas į skaitmeninio raštingumougdymą ir tobulinimą, nes būtent šios amžiaus grupės asmenysšiuos gebėjimus įvaldę mažiausiai.
Siekiant išeliminuoti vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimąsavo žiniomis ir asmeninėmis bei profesinėmis kompetencijomisbus organizuojami motyvaciją didinantys seminarai.
Vyresnių asmenų potencialui skatinti, teigiamai formuotivisuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiausasmenis bus sukurtos radijo reklamos atkreipiančios dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių sukauptą patirtį ir turimą potencialą.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Leave a comment

Leave a Reply

shares