Jaunimo savanoriškos veiklos centras “Deineta” pradeda įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0202

Lietuvoje mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis.

Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius, kol pasieks 65 metus. Išlieka tendencija, kad didėjant dirbančiųjų amžiui – mažėja jų užimtumas. Mažesnį vyresnio amžiaus asmenų užimtumą dažniausiai lemia šie aspektai: nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo poreikio mažėjimas, neigiamas darbdavių požiūris į būtinybę investuoti į tokių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą ar kompetencijų ugdymą, pačių vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimas.

Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba siūlo mažinti suaugusiųjų socialinę ir skaitmeninę atskirtį, didinant neformalaus švietimo galimybes, skiriant prioritetą vyresnio amžiaus asmenims. Remiantis 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programa, tikslinga didinti vyresnio amžiaus asmenų savivertę, atkurti ir palaikyti socialinius jų ryšius.

„Eurobarometro“ tyrimų duomenimis Lietuvoje aktuali darbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus problema, o neigiamas požiūris į vyresnio amžiaus asmenis neleidžia adekvačiai įvertinti jų kaip darbuotojų ir bendruomenės dalyvių. Toks vyresnio amžiaus žmonių diskriminavimas menkina jų savigarbą ir trukdo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Todėl svarbu pripažinti naudą, kurią vyresnio amžiaus asmenys gali duoti visuomenei, ir taip mažinti socialinę jų atskirtį. Pagrindinės priežastys, trukdančios vyresnio amžiaus asmenims išlikti darbo rinkoje – reikiamos kvalifikacijos bei dabartiniam laikmečiui reikalingų įgūdžių stoka.

Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1- 597 patvirtintu „Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo 2016–2020 m. Veiksmų planu“, siekiant sukurti palankesnes sąlygas vyresnio amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, taip pat išlikimo darbo rinkoje, būtina padėti jiems įgyti bendrųjų įgūdžių bei šiuolaikinėje darbo vietoje reikalingų kompetencijų, sukurti palankesnę aplinką vyresnio amžiaus asmenims vykdyti savanorišką veiklą, mažinti su amžiumi susijusius stereotipus, diskriminaciją, didinti vyresnio amžiaus asmenų savivertę, ugdyti jų asmenines kompetencijas, juos motyvuojant, konsultuojant.

Projektas “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” numatomas vykdyti Kauno apskrityje, kur gyvena beveik 20 proc. visų Lietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų.

Projekto eigoje bus apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaus socialinę veiklą vykdančioje organizacijoje. Savanorišką veiklą koordinuojanti organizacija -Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“, atsižvelgiant į organizacijos poreikį, parengs savanorius savanorystei. Galėdami padėti negalią turintiems žmonėms savanoriai įprasmins save, ugdys savo asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, bei prisidės prie bendruomenės stiprinimo.

75 projekto dalyviai dalyvaus bendrųjų gebėjimų mokymuose. Ypatingai didelis dėmesys kreipiamas į skaitmeninio raštingumo ugdymą ir tobulinimą, nes būtent šios amžiaus grupės asmenys šiuos gebėjimus įvaldę mažiausiai.

Siekiant išeliminuoti vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimą savo žiniomis ir asmeninėmis bei profesinėmis kompetencijomis bus organizuojami motyvaciją didinantys seminarai.

Vyresnių asmenų potencialui skatinti, teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis bus sukurtos radijo reklamos atkreipiančios dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių sukauptą patirtį ir turimą potencialą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.